Umowę o członkostwo w Otwartym Funduszu Emerytalnym można zawrzeć:

z przedstawicielami OFE w kilkunastu punktach na terenie kraju oraz w placówkach
przesyłając do nas wypełniony ręcznie bądź elektronicznie odpowiedni formularz podpisany własnoręcznie (w dwóch egzemplarzach)
przesyłając do nas wypełniony elektronicznie odpowiedni formularz sygnowany przy użyciu podpisu elektronicznego

Z uprawnionym przedstawicielem naszego funduszu można również skontaktować

Pierwsza umowa z funduszem emerytalnym.

Umowa przystąpienia do funduszu jest podpisywana na specjalnym formularzu „A”. Do prawidłowego wypełnienia formularza „A” (przystąpienie do funduszu) potrzebne są następujące dane:
Numer PESEL
Numer NIP
Seria i numer dowodu osobistego lub paszportu wpisywane są tylko w przypadku, gdy osobie przystępującej do funduszu nie nadano numeru PESEL i numeru NIP lub jednego z nich
Dokument potwierdzający małżeński ustrój majątkowy, jeżeli małżonkowie nie są objęci małżeńską wspólnością ustawową
Uwaga!
Każdy akwizytor musi posiadać zaświadczenie wydane przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.